Hoppa till innehållet

Risker med bruk av alkohol och droger

Hos myndiga personer som använder alkohol talar man om måttligt bruk och riskbruk. Måttligt bruk är i allmänhet sporadiskt och rör sig om små mängder per gång. Vid bruk av droger finns inga fastställda gränser för säkert bruk för vare sig ungdomar eller fullvuxna.

Att dricka alkohol för att bli berusad och att använda droger leder till många riskfyllda situationer, bland annat:

Alkoholförgiftning
Intag av stora mängder alkohol i snabb takt kan leda till ett djupt förgiftningstillstånd där även andningen kan avstanna. Personer med liten kroppsmassa och som inte är vana vid alkohol kan bli förgiftade av mindre mängder alkohol än många andra.

Medvetslöshet
Snabbt intag av en större mängd alkohol kan leda till medvetslöshet. Om man blir medvetslös utomhus kan man frysa ihjäl, och om man kräks kan man kvävas i sina egna spyor. Om någon slocknat får den inte lämnas ensam utan måste föras till en vårdenhet där han eller hon kan övervakas.

Olyckor
Risken för olyckor är mångdubbelt större hos berusade.

Trafikolyckor
Att cykla eller köra moped i berusat tillstånd kan leda till allvarliga olyckshändelser, i vissa fall dödliga för en själv eller för andra.

Slagsmål och annat våld
En del berusade blir impulsiva och aggressiva. Risken för att bli utsatt för våld eller rånad är betydligt större om man är berusad. De flesta våldsbrott begås i berusat tillstånd.

Sexuellt utnyttjande
Sexuellt utnyttjande, oönskade graviditeter och könssjukdomar är ofta associerade med berusningstillstånd.

Droger
Den som är alkoholpåverkad har lättare för att pröva narkotika och andra droger utan att tänka sig för. Överdos kan leda till döden.

Missbruk är skadligt på sikt då det ger upphov till allvarliga sjukdomstillstånd, och att människor dör i förtid på grund av missbruk är vanligt. Ofta blir man beroende av substanserna man missbrukar, och då är det mycket svårt att bryta vanan. Som ett exempel kan nämnas tobaksrökning, som är associerat med ett stort antal hälsorisker. Nikotin är beroendeframkallande, och tobaksrök innehåller dessutom kolmonoxid, tjära och många andra skadliga ämnen.

Regelbunden intensiv alkoholkonsumtion leder i hjärnan till funktionsstörningar som minnesproblem, irritabilitet och koncentrationssvårigheter, vilket påverkar studieresultaten. Dessutom kan ungdomar som dricker alkohol drabbas av sjukdomar i levern och bukspottkörteln liksom av hormonrubbningar efter kortare tids konsumtion än vad som brukar vara fallet hos fullvuxna. Vuxna kvinnor anses löpa måttlig risk för hälsoproblem om de konsumerar över 7 standardglas alkohol per vecka, och för män är motsvarande siffra 14 standardglas. Alkoholkonsumtion utöver detta ger hög risk, och sådana konsumenter kommer sannolikt att få alkoholrelaterade hälsoproblem. (Institutet för hälsa och välfärd 2016.)

Back to top