Siirry sisältöön

Nettikiusaamiskysely 2021 

Vuonna 2021 julkaistiin Nuoret ja nettikiusaamiskysely, jonka avulla tavoiteltiin lisätietoa siitä, miten nuoret suhtautuvat nettikiusaamiseen puuttumiseen. Nuoret ja nettikiusaaminen -kyselyyn vastasi yhteensä 1123 12–17-vuotiasta. Nuorten näkemyksiä ja kokemuksia kerättiin avoimella verkkokyselyllä pääosin syksyllä 2020. 

Puolet (50 %) kyselyyn vastanneista nuorista kertoi joutuneensa itse jonkin nettikiusaamisen muodon kohteeksi ainakin kerran. Valtaosa (yli 80 %) nuorista oli nähnyt verkossa muihin ihmisiin kohdistuvaa kiusaamista jossain sen muodossa.  Suurin osa nuorista (84 %) on sitä mieltä, että kiusatulle on tärkeää, että joku puolustaa häntä ja osoittaa tukeaan jollain tavalla.

Huomionarvoista kyselyn tuloksissa oli myös nuorten koventuneet asenteet nettikiusaamiseen liittyen. Tämä kävi ilmi erityisesti avokysymysten vastauksista.

Kyselystä kävi ilmi, että nuorilla on erilaisia keinoja toimia nettikiusaamistilanteissa, joissa häirintää kohdistuu joko heihin itseensä tai muihin ihmisiin. Tilanteessa, jossa nuorta itseään kiusattiin, oli yleisin toimintatapa kiusaajan estäminen tai blokkaaminen. Näin toimi 42 % nuorista, joita itseään oli kiusattu verkossa. Toiseksi yleisimpiä toimintatapoja oli pyytää kiusaajia lopettamaan (31 %) ja kertoa asiasta kaverille (31 %). Noin viidennes itse kiusatuksi joutunut nuori oli kertonut asiasta luotettavalle aikuiselle, kuten vanhemmalle tai opettajalle. Samoin viidennes oli tehnyt kiusaamisesta ilmoituksen ylläpitoon. Verkossa kiusatuksi tulleista 19 % nuorista 19 % ei ollut tehnyt mitään. 

Nuorista suurin osa, 78 % oli tehnyt asialle jotakin, kun häntä itseään oli kiusattu netissä. Kun nettikiusaaminen kohdistui toiseen henkilöön, puuttujien osuus oli hieman pienempi, 72 %. 

Kyselyn pohjalta tarkasteltaessa nettikiusaamiseen puuttumisen näkökulmaa, nuoret jaettiin neljään ryhmään: vastuuntuntoiset, epävarmat, rohkeat ja välinpitämättömät. 

Vastuuntuntoiset suhtautuvat kiusatun asemaan empaattisesti sekä korostavat oman toiminnan merkitystä ja omia vaikutusmahdollisuuksia nettikiusaamisen ehkäisyssä.

Epävarmat pelkäävät joutuvansa itse vaikeuksiin tai kiusatuksi, jos he puuttuvat sosiaalisessa mediassa omalla nimellä nettikiusaamiseen.

Rohkeat -ryhmä eroaa muista ryhmistä pelottomalla suhtautumisella nettikiusaamiseen puuttumiseen, kun se tapahtuu sosiaalisessa mediassa omalla nimellä. Nettikiusaamiseen puuttumisen tavoista kiusatun auttaminen ja puolustaminen on rohkeat – ryhmän nuorille hyvin yleistä. Sen sijaan tapahtuneesta kertominen luotettavalle aikuiselle tai ilmoittaminen some-palvelun ylläpitäjälle on vähäisintä verrattuna kaikkiin muihin ryhmiin.

Välinpitämättömät -ryhmään kuuluvia vastaajia yhdistää muita ryhmiä välinpitämättömämpi asennoituminen nettikiusaamiseen puuttumiseen. Näiden nuorten mielestä kiusaamisen kohteeksi joutuneelle ei ole niin tärkeää, että joku puolustaa ja osoittaa tukensa kiusatulle.  

Kaiken kaikkiaan Nuoret ja Nettikiusaaminen- kysely antoi tärkeää tietoa nettikiusaamisilmiöstä, siihen puuttumisesta sekä nuorten toiveista aikuisille. Kyselystä kävi ilmi, että nettikiusaamiseen puuttuminen ei ole aina helppoa.

Kiusaamisen vähentää voidaan vähentää opettelemalla toisia kunnioittavia tunne- ja vuorovaikutustaitoja, kaveritaitoja sekä medianlukutaitoa.

Nuoret kertoivat toivovansa, että aikuiset puhuisivat kiusaamisesta enemmän. Sekä vanhempien kuin opettajien ja koulun henkilökunnan sekä somevaikuttajien toivottiin puhuvan kiusaamisen vaikutuksista ja siihen puuttumisesta. Nuoret toivoivat myös lisätietoa rikosoikeudellisista seurauksista netissä.  

Mitä tehdä, jos olet joutunut kiusaamisen kohteeksi verkossa?

  • Pyydä apua omalta vanhemmalta, lähiaikuiselta tai koulun henkilökunnalta. On tosi tärkeää puhua tapahtuneesta!
  • Selvittäkää rauhassa mitä on tapahtunut ja keitä tilanteeseen liittyy.
  • Ottakaa talteen todistusaineisto esimerkiksi kuvakaappauksin.
  • Sosiaalisessa mediassa tai verkkoyhteisöissä on hyvä tehdä ilmoitus ylläpidolle.
  • Jos mietitte, onko tilanteessa tapahtunut rikos, esimerkiksi Rikosuhripäivystykseen tai nettipoliisin voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä. Yhteydenottoon riittää jo tunne, että itselle on tapahtunut jotain ikävää
  • Jos tilanteeseen liittyy arkaluontoisia tai seksuaalisia kuvia alaikäisestä, niistä kannattaa ilmoittaa Nettivihje-palveluun, joka auttaa laittoman kuvamateriaalin poistamisesta verkosta,
  • Koulun tulee puuttua ja käsitellä myös verkossa tapahtuvia kiusaamistilanteita, kun ne tapahtuvat kouluajalla, kouluun liittyvässä toiminnassa ja niihin liittyy koulun oppilas.

Kerro kiusaamisesta Lasten ja nuorten puhelimessa

Keskustele muiden nuorten kanssa keskustelupalstalla

Aiheeseen liittyvät

Nettikiusaaminen

Apua ja tukea

Osallistu

Back to top