Siirry sisältöön

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Työntekoon liittyy paitsi oikeuksia myös velvollisuuksia. Kun aloitat uudessa työssä, olisi hyvä löytää rauhallinen hetki esihenkilösi kanssa, jotta voitte käydä läpi, mitä sinulta odotetaan ja mitä itse tarvitset onnistuaksesi työssä. Näin teillä on molemmilla yhteisymmärrys asioista ja tutustutte toisiinne paremmin.

Työhön keskittyminen koko työpäivän tai vuoron ajan on työntekijän velvollisuus. Työ tehdään työnantajan ohjeiden mukaisesti. Työpaikalta ei saa ottaa mitään mukaansa ilman lupaa eikä työaikaa saa käyttää omien asioiden hoitamiseen kuin aivan pakottavasta syystä, kuten puhelinsoitto lääkäriajan varaamiseen. Alla on listattuna muita huomioon otettavia asioita.

 • Riittävä ikä. Kuluvan kalenterivuoden aikana 13 vuotta täyttävä ja tätä nuorempi voi tehdä työtä työsuojeluviranomaisten antamalla poikkeusluvalla. Kuluvan kalenterivuoden aikana 14 vuotta täyttävän nuoren työsopimuksen voi tehdä huoltaja, tai huoltajan antamalla luvalla nuori henkilö voi tehdä sen itse. Työsopimuksen saat tehdä ilman vanhempiasi, kun olet täyttänyt 15 vuotta.
 • Työsopimus. Sopimus voidaan tehdä kirjallisesti, suullisesti tai sähköisesti. Se kannattaa aina tehdä kirjallisesti, sillä silloin molemmilla osapuolilla on paremmin selvillä, mihin on sitouduttu. Voit pyytää sen etukäteen nähtäväksi, käydä sen läpi rauhassa ja allekirjoittaa, kun olet valmis. Kysy, jos jokin asia mietityttää. Sopimus on molemminpuolinen, joten voit myös ehdottaa tarkennuksia tai muutoksia siihen.
 • Palkkaus. Tarkista erityisesti, että palkka on kohtuullisen suuruinen. Useimmilla aloilla on omat työehtosopimukset ja niissä palkkataulukot, joissa on määritelty alan minimipalkka. Voit tarkistaa asian ammattiliitolta. Tarkista myös sopimuksesta, koska palkkasi maksetaan. Yleensä palkka tulee 1-2 kertaa kuussa aina tiettynä päivänä, esimerkiksi kuunvaihteessa tai 15. päivä. 
 • Vastike työstä. Joskus voit saada korvaukseksi jotakin muuta kuin rahapalkkaa. On hyvä silti selvittää, mikä on saamasi vastikkeen rahallinen arvo. Joissakin tehtävissä voi myös saada työsuhde-etuja kuten lounas- tai puhelinedun.
 • Verotus. Kaikki yli 15-vuotiaat saavat aina alkuvuodesta verokortin. Nuoren verokortissa on koko vuoden tulorajana 10 000 euroa. Jos se on liian vähän, tilaa uusi verokortti. Myös huoltaja voi tilata alle 18-vuotiaan verokortin. Näytä verokorttisi tai kopio siitä jokaiselle työnantajallesi. Yleensä esimerkiksi valokuva riittää. Jos työnantajasi ei ole nähnyt voimassa olevaa verokorttiasi, palkastasi pitää pidättää 60% veroa ja saatat saada ylimenevän osan takaisin vasta pitkän ajan päästä veronpalautuksena. 
 • Perehdytys. Sopikaa työnantajan edustajan kanssa, kuka perehdyttää sinut. Pidä huolta, että koet saavasi tarvittavat tiedot ja taidot työn tekemistä varten. Voit aina kysyä, jos on tarpeen. Jos et heti ymmärrä tai muista, miten jokin asia oli, älä epäröi kysyä uudelleen. 
 • Lähin esihenkilö. Selvitä, kuka on lähin esihenkilösi ja kenelle esität tai raportoit työsi tuloksen. On tärkeää, että tiedät, mitä sinulta odotetaan ja että sinulla on toimiva keskusteluyhteys esihenkilön kanssa.
 • Työturvallisuus. On todella tärkeää, että työ tehdään turvallisissa olosuhteissa ja että käytössä on asianmukaiset varusteet ja välineet. Nuorten kohdalla pitää myös huomioida, että kaikkia töitä ei saa tehdä alle 18-vuotiaana. Keskustele turvallisuusasioista esihenkilön kanssa ja pyydä tarvittaessa lisäohjeita. Työsuojeluviranomainen voi neuvoa näissä asioissa tarkemmin.
 • Työterveys. Työterveyshuolto kuuluu kaikille työssä käyville työntekijöille työsuhteen laadusta ja kestosta riippumatta. Työterveyshuolto on järjestetty eri tavoin eri työpaikoilla, joten selvitä työnantajaltasi, miten työterveyshuolto toimii sekä milloin ja mihin suositellaan otettavan yhteyttä, jos sairastut tai sinulle käy tapaturma. Ainoastaan silloin, jos et saa varsinaista palkkaa vaan työkorvauksen, olet työterveyshuollon ulkopuolella.
 • Työaika. Nuorilla on rajoituksia siihen liittyen, paljonko työtä he voivat tehdä. Alle 15-vuotiaan työpäivä saa olla enintään 7 tuntia päivässä ja 35 tuntia viikossa, eikä alle 15-vuotias saa tehdä ylitöitä. 15 vuotta täyttäneen säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa, ja työvuoroja ei tehdä öisin. Oppivelvollinen nuori saa tehdä töitä vapaapäivinä enintään 7 tuntia ja koulupäivinä enintään 2 tuntia. Koulupäivän ja työajan yhteispituus saa olla enintään 8 tuntia ja viikoittainen työaika enintään 12 tuntia. 
 • Tauot. Selvitä työnantajaltasi, minkälaiset tauot kuuluvat työpäivääsi. Pääsääntöisesti jos työaika on 6 tuntia tai enemmän, ruokatauon pituus on vähintään puoli tuntia. Lisäksi on usein lyhyempiä kahvitaukoja.
 • Työvälineet. Sinun tulee saada työnantajaltasi käyttöön tarvittavat työvälineet sekä mahdolliset apuvälineet ja työvaatteet. Keskustele näistä työsuhteen alussa ja muista huolehtia niistä hyvin.
 • Liikesalaisuuksien pitäminen. Joissakin työpaikoissa sinulla saattaa olla tiedossa asioita, joita et saa kertoa muille tai vaikkapa pääsy tärkeiden papereiden säilytyspaikkaan. Suhtaudu asiaan vakavasti ja jätä salaisuudet kertomatta ulkopuolisille.
 • Yhdenvertaisuus. Muista, että sinulla on oikeus tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti muiden työntekijöiden kanssa. Yhdenvertaisuus tarkoittaa, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Jos epäilet syrjintää, ota asia puheeksi.
 • Työtodistus. Pyydä aina työtodistus, vaikka työsuhteesi olisi ollut lyhyt. Siitä on sinulle hyötyä! Voit pyytää joko suppean tai laajan työtodistuksen, johon tulee lisäksi mm. arviointi. Se tarkoittaa, että työnantaja antaa arvion työtaidostasi ja käytöksestäsi. 
 • Loppupalkka. Kun työsuhde loppuu, saat viimeisen palkkasi ja sen mukana usein myös lomakorvauksia, jos sinulla on pitämättömiä lomia. Vuosilomaa kertyy, jos olet työskennellyt kuukauden aikana yli 14 päivänä tai yhteensä yli 35 tuntia. Joskus lomapalkan lisääminen viimeiseen palkkaan unohtuu työnantajilta, joten ole tarkkana asiassa. Työnantaja on velvollinen antamaan sinulle vuosilomapalkkalaskelman. 

Aiheeseen liittyvät

Apua ja tukea

Osallistu

Back to top